BØGER

Retsteologi - Udvalgte emner (2011)
Retsteologi – en vaccine mod præstesager

Folkekirkens teologisk uddannede præster og folkevalgte menighedsråd skal samarbejde om sognenes kirkelige profil. Præsterne har dog et særligt ansvar for, at det lokale kirkeliv udfoldes inden for rammerne af den evangelisk-lutherske lære. Undertiden knirker samarbejdet så voldsomt, at det fører til en præstesag, som kan ende med præstens afskedigelse. Uanset udfaldet har præstesager ingen lykkelig vinder, men efterlader ofte åbne sår hos de implicerede parter. Derfor er det gavnligt at være på forkant med eventuelle konflikter. Det muliggør denne bog, der er tænkt som et værktøj for både præster og menighedsråd. Kodeordet er retsteologi, der kan defineres som en teologisk hjælpedisciplin for kirkeretten, hvis fortolkning af kirkelovene forudsætter viden om folkekirkens teologiske normsystem. Med omdrejningspunkt i relevante præstesager og afsæt i gældende love behandler bogen specifikke områder af præstetjenesten under iagttagelse af de retsteologiske grundprincipper, der er udmøntet i folkekirkeordningen. Selv om retsteologien er en videnskabelig disciplin, der har til opgave at tolke og udlægge folkekirkens teologiske normer, kan den omsættes i praksis, fx ved at være en vaccine mod præstesagers opståen, hvis den indtages i tide.

 

Præsteløftet (2008)
2011En retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning (2008)
Den Danske Folkekirkes præsteløfte stammer fra 1870, hvor det afløste den gamle latinske præsteed (Kirkeritualet af 1685). Bortset fra mindre sproglige moderniseringer er løftet ikke blevet ændret i de mellemliggende små 140 år, selv om folkekirkens nutidige virkelighed på væsentlige områder er en helt anden.

Det er forfatterens opfattelse, at tiden er inde til en revision af præsteløftet, særlig når præsteløftet kan inddrages i tilfælde af, at der opstår problemer med en præsts udførelse af embedshandlingerne.

 

Læresager i Folkekirken (2006)
I bogen kulegraves to omfattende retsager i det tyvende århundrede, hvor en præst droges til ansvar ved domstolene for sin forkyndelse. Mens sognepræst Niels Peter Arboe Rasmussen frifandtes ved Højesterets dom i 1916, dømtes sognepræst Bent Feldbæk Nielsen i 1999 til afsked. I begge sager var samspillet eller modspillet mellem teologi og jura i centrum. 

Målgruppe:
For begge bøger gælder, at målgruppen er præster, menighedsrådsmedlemmer og generelt folkekirkens administratorer, men også andre teologer og jurister med interesse for folkekirken

__________________________________________________________________

Artikler
”Hjemstedsret i folkekirken – anskuet retsteologisk og kirkeretligt”, i: Kirkeretsantologi 2007 .Udg. af Selskab for Kirkeret. København og Århus 2007.

”Læresager i folkekirken”, i: Retten og den rette lære. En bog om læresagers behandling i folkekirken. Aros 2007.

”Kirketjeneren, der vandrede mod lyset”, i: Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004.

”Kætterprocessen mod Luther (1515-1521)”, i: Kritisk forum for praktisk teologi 94/2003.

”Den enkeltes tro og kirkens bekendelse”, i: Dåb og medlemskab i folkekirken. Anis  2000.

 

 

Alle rettigheder tilhører Kristine Garde - brug at c-beskyttede filer kan blive retsforfulgt