DANSK RETSTEOLOGI

Teori:
En fra ca. 1990 udviklet teologisk disciplin, hvor man ved brug af gængs teologisk metode arbejder med teologiske normer, som kan indgå i en teologisk analyse og beskrivelse af Den danske Folkekirke i betydningen evangelisk-luthersk kirkeordning.

Som en hjælpediscipin for kirkeretten er det retsteologiens hovedopgave at medvirke til opfyldelsen af Grundlovens § 4: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”. Retsteologien skal altså sikre, at der lovgives og administreres i respekt for folkekirkens lære, sådan som den udlægges teologisk med indrømmelse af en udstrakt, men ikke vilkårlig tolkningsvidde. En kort definition kan derfor betegne retsteologien som den teologi, der anvendes i kirkeretlige sammenhænge.

I det tværfaglige samvirke mellem teologi (retsteologi) og jura (kirkeret) spiller spørgsmålet om håndhævelse af normer en særlig rolle for retsteologien. Det skyldes, at teologiske normer forudsættes udfoldet i frihed, mens en retlig norm indeholder et tvangselement (sanktion).

 

 

Praksis:
Retsteologien står solidt plantet i den lutherske tradition med vægtlægning på centrale begreber som almindeligt præstedømme (menighed) og præsteembede (præst), der har et fælles ansvar for den offentlige formidling af  kristendommens uforanderlige indhold: forkyndelsen af Jesus Kristus som Guds søn og menneskenes frelser. Varetagelsen af dette ansvar forudsætter dog en vilje til forandring af kirken og dens embedsførelse.

Retsteologen er sig bevidst, at den kirkelige tradition stagnerer uden fornyelse. Samtidig er  han/hun optaget af teologisk bæredygtige løsninger på lokale kriser og stridigheder. Med et indgående kendskab til teologi og kirkejura kan retsteologen give uvildige råd og yde saglig bistand allerede, når det trækker op til kirkeligt uvejr i sognet.

 

 

Alle rettigheder tilhører Kristine Garde - brug at c-beskyttede filer kan blive retsforfulgt